Østlandet/Oslofjord regionen har store felles utfordringer innen forvaltning av anadrome laksefisk. Derfor er det etablert et regionalt fagråd for hele regionen.

Fagrådet har ingen lovpålagte oppgaver men er et rådgivende organ. Fagrådet skal bistå forvaltningen, interesseorganisasjonene og allmennheten slik at anadrom laksefisk blir tatt vare på og har gode forutsetninger for å leve. I første rekke skal Fagrådet være et knutepunkt for informasjonsformidling, ved å bidra til samordning av regelverk og et kontaktorgan for overvåkning og forskning. Fagrådet er naturligvis også en pådriver for å få satt i gang viktige tiltak til beste for fisken. Spørsmål knyttet til forvaltning av laks og sjøørret kan bringes inn for Fagrådet.

I Fagrådet sitter representanter fra etater og organisasjoner som er sentrale i forhold til forvaltning av laks og sjøørret. Nedenfor fremgår hvilke organisasjoner/etater som er representert og de personene som er med. Fagrådet formidler nyheter til viktige samarbeidspartnere og arbeider med mediakontakt dersom det er viktige saker som angår fiskebestandene. En oversikt over tidligere nyhetsbrev og referat fra møter finner du under, og på menyen til høyre finner du de viktigste “nyheter”. Kanskje kan vi sette fokus på noe som interesserer nettopp deg? Ta kontakt med oss.

Fagrådets vedtekter

Medlemmer i Fagrådet

Navn Organisasjon/funksjon Telefon Epost adr.
Jonas Dahl Torp Leder/rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken 32266710/41044026 fmbujdt@fylkesmannen.no
Tommy C. Olsen Sekretær/engasjert av Fylkesmannen i Oslo og Viken 98 115 822 tommy.olsen@borgvin.no
Håvard Hornnæs Seniorrådgiver (EUs vanndirektiv) 69 15 16 73/908 880 78 fmoshho@fylkesmannen.no
Tom Sollie Norges Fritids- og Småfiskerforbund 975 950 98 tom.sollie@combitel.no
Pål Abrahamsen Sandefjord kommune 334 163 49/911 877 93 pal.abrahamsen@sandefjord.kommune.no
Hjalmar Eide Norges Jeger- og Fiskeforening 63 99 82 75 hjalmar.eide@njff-akershus.no
Arne Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold 33 372 351 fmveacg@fylkesmannen.no
Roy Taranger Miljøkontakt, Øst politidistrikt 924 38 81 roy.taranger@politiet.no
Gunnar S. Larsen Fiskeridirektoratet region Sør 950 226 96 gunnar.larsen@fiskeridir.no
Atle Kambestad Miljødirektoratet 909 807 30 atle.kambestad@miljodir.no
Ingar Aasestad Norske Lakseelver 950 681 16 ingaaas@online.no

Referater
31.12.2016 Referat fra møte i Fagrådet
14.01.2015 Referat fra møte i Fagrådet
22.12.2014  Referat fra møte i Fagrådet

05.12.2013  Referat fra møte i Fagrådet

18.11.2012  Referat fra møte i Fagrådet
07.10.2011  Referat fra møte i Fagrådet
28.10.2010  Referat fra møte i Fagrådet
07.11.2009  Referat fra møte i Fagrådet
07.12.2008  Referat fra møte i Fagrådet
07.05.2008  Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen
08.11.2007  Referat fra siste møte
15.10.2006  Sjøørret (Salmo trutta) og bunnfauna i to små, kystnære bekker i Østfold
15.10.2006  Referat fra siste møte
15.12.2005  Referat fra siste møte
15.12.2004  Referat fra siste møte
06.09.2005  “Sjøørretens venner” restaurerer/utbedrer gyteområde for sjøørret.
27.04.2005  Sjøørret-fiskere kan bidra til å ta bedre vare på sjøørretbestandene
06.12.2004  Sjøørreten ( Salmo trutta L.) i Østfold
26.11.2004  Nyoppdagede sjøørretbekker.
04.11.2004  REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET M/S Peter Wessel : 20.oktober 2004
03.11.2004  Rapport fra befaring og el-fiske i Heiabekken i Råde, den 12. oktober 2004.
22.07.2004  Rapport fra el-fiske og befaring i Saltnesbekken i Fredrikstad/Råde
10.06.2004  Garnfisker tatt – kraftig bot venter