To fisketellere på plass i Enningdalselva i Østfold

Nylig ble det lagt til rette for montering av nok en fisketeller i Enningdalselva. Tidligere har det blitt montert en VAKI-teller (Islandsk) i hovedløpet ved Mjølnerød gård, omtrent midtveis mellom sjøen (Iddefjorden) og svenskegrensa. Denne telleren kom på plass som et resultat av et Interregprosjekt mellom Sverige og Norge som ble avsluttet i 2012. Nå har vi fått på plass nok en teller i et sideløp ved Mjølnerød. Dette er en norskprodusert modell som går under navnet Myhre-telleren. Det aktuelle sideløpet er nå rensket og gjort klart for oppgang av laks og sjøørret. Sannsynligvis har det gått opp laks og sjøørret gjennom dette sideløpet også tidligere, uten at man med sikkerhet har kunnet konstatere dette.

Med de to tellerene på plass håper vi å få full kontroll på hvor mye laks og sjøørret som passerer fossen/demningen ved Mjølnerød i både hovedløp og sideløp. Ikke minst er det interessant for svenske myndigheter å få kunnskap om hvor mye laks som potensielt kan ta seg videre inn i Sverige og til de områdene som nå er restaurert og tilrettelagt for gyting og oppvekst. Dette er i første rekke Långevallselven (mellom Bullaresjøene), Torpsbekken og nedre del av Kynne elv. Også på norsk side ved Svingen og ved Holtet (grensen), er det gjennomført restaureringstiltak med tanke på økt lakseproduksjon. Over tid vil vi således ved hjelp av bl.a. fisketellerne forhåpentligvis kunne evaluere effekten av de habitatforbedrende tiltakene som er utført. Hovedhensikten med restaureringsarbeidene er å optimalisere produksjonen av laks i Enningdalselva. For de spesielt interesserte kan vi nevne at Enningdalsvassdraget er det eneste laksevassdrag som har sine kilder i Norge, går inn i Sverige, og som igjen renner ut i Norge. Enningdalselva er dessuten et norskt nasjonalt laksevassdrag, hvor den unike laksestammen skal ha et spesielt vern. Prosjektet ved Mjølnerød er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Østfold,  Länsstyrelsen i Västra Götalands Län og grunneieren på Mjølnerød gård.

Scroll to top