Foreslår felles ansvar for rømt oppdrettsfisk

regjeringenNærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk. Forskriftsforslaget har som formål å redusere påvirkningen fra oppdrett på ville bestander av laksefisk. Forskriften er hjemlet i akvakulturloven §13a og etablerer en sammenslutning med pliktig deltakelse av alle innehavere av konsesjon til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret. I forslaget som ble sendt på høring skulle denne sammenslutningen ta det økonomiske ansvaret for å dekke utgifter til tiltak i de elvene der overvåkningen viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk var høyt. les mer

Scroll to top