Sjøørreten trives som aldri før

Sjøørretfangst
Sjøørretfangst

Sjøørreten ser ut til å trives bra i Oslofjorden/Skagerrak. Grunnen til dette kan være sammensatt, men jeg vil peke på noen faktorer som spiller inn.

Mildere klima fører til økt overlevelse for sjøørretens rogn, som ligger nedgravd i bekkegrusen gjennom vinteren. Høyere vanntemperatur i sjøen betyr lengre vekstsesong og bedre overlevelse for vosen fisk og postsmolt. En annen faktor kan være fravær av konkurrenter f.eks. kysttorsk som nærmest er borte fra våre områder, og som gjør at sjøørreten mer eller mindre får «matfatet» for seg selv. I våre farvann er lakselusa heller ikke noe stort problem for sjøørreten da vi ikke har noen oppdrettsanlegg i sjøen.  Sist men ikke minst må vi nevne det viktige arbeidet som gjøres av foreninger og lag i gytebekkene. Det er utallige dugnadstimer som legges ned med å legge ut gytegrus og tilrettelegge for sjøørreten, og som fører til økt produksjon av fisk.

Havforsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Tore Johannessen, bekrefter at det er mye sjøørret langs Skagerrakkysten nå.

På Sørlandet meldes det om gode fangster i sjøen allerede, så dette lover godt.

Les mer om sjøørretfisket på Sørlandet her

Leif R. Karlsen
fiskeforvalter i Østfold

Scroll to top