Bekymring for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Oslofjorden

260px-Gyrodactylus_salarisFagrådet for laks og sjøørret på Østlandet diskuterte på sitt siste møte i Skien den 26. november 2014 risikoen for spredning av parasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen og sørover til andre viktige laksevassdrag i Oslofjorden.
G. salaris er hittil påvist i tre vassdrag i regionen, Drammenselva, Lierelva og Sandeelva. Fra utløpet av Sandeelva til utløpet av Numedalslågen er det ca. 90 km sjøveien.

På møtet ble det uttrykt stor bekymring for spredningsfaren, ikke minst til Numedalslågen, som er klassifisert som et nasjonalt laksevassdrag. Den økte bekymringen har sin årsak i klimaendringer, som i sin tur vil kunne føre til økt ferskvannspåvirkning i Oslofjorden. Dette kan medføre økt fare for spredning via smittet laks (gytefisk, vinterstøinger og smolt) under sin vandring i fjord-systemet og på tilfeldige «besøk» i andre vassdrag. Undersøkelser har vist at selv om G. salaris lever i ferskvann kan den tåle brakkvann opp til ca. 20 promille i nærmere to døgn, avhengig av vanntemperaturen. Parasitten vil under slike forhold være i stand til å spre seg med infisert fisk over betydelige avstander.

Fagrådet ser det som positivt at det i «Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016» er satt fokus på bl.a. Drammensregionen. Et av forslagene i handlingsplanen er å nedsette en arbeidsgruppe som vil ha som mandat å finne mulige løsninger for å bekjempe parasitten i Drammensregionen.

Fagrådet for laks og sjøørret på Østlandet har i eget brev til Miljødirektoratet bedt om at det nedsettes en slik arbeidsgruppe så snart som mulig. Utredninger og undersøkelser med hensyn på muligheten for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drammensregionen bør starte så tidlig som mulig i 2015.

Scroll to top