Kanstskogen er viktig – ta vare på den

Kantskog langs Sundelva i Snillfjord. Foto: Morten A Bergan
Kantskog langs Sundelva i Snillfjord. Foto: Morten A Bergan

Ved å ta vare på kantskogen hindrer man isskader og reduserer flomskader på jordene. Ved å pleie kantskogen tar du vare på villaks og ørret. Dessuten kan man ikke fjerne kantskogen sånn uten videre. Som bonde  risikerer man faktisk å miste produksjonstilskuddet. Er man grunneier langs vann, bekk og elv er det viktig at man setter seg inn i hva som er reglene og hva som er god praksis.

Kantskog er viktig- den gir mat, skjul og skygge til villaks og ørret

En bred og naturlig kantskog er langt viktigere for villaks og ørret enn du kanskje tror! Skogen gir skygge for sola på varme sommerdager. Dette er spesielt viktig i mindre bekker, der soloppvarmingen kan bli stor. For høy vanntemperatur gir dårligere vekst, utvikling og overlevelse for larver og yngel av fisk og elvemusling. Kantskogen er leveområde for mange insekter. Insekter som faller ned fra trær og vegetasjon er mat for fisk. Røtter og trær som ligger i vannet danner gode skjul- og oppvekstområder for fiskeyngel og gir bedre produksjon i elva.

Kantskogen gir skygge, skjul og næring for fisk og bunndyr. Illustrasjoner fra «Skogbruk vid vatten». Skogstyrelsens förlag 2000.

 

 

 

 

Kantskog gir mindre erosjon og avrenning, hindrer isskader og reduserer flomskader
En annen viktig grunn til å ta vare på kantskogen er at røtter av busker og trær binder jorda sammen og hindrer at jorda vaskes ut. Vegetasjonen fanger opp ulike næringsstoffer, sand, jord og leire som ellers ville ha gått rett ut i vassdraget. I større elver vil et bredt belte med kantskog kanalisere isgang i elveløpet og dermed redusere skader på jord, bygninger og veier. Kantskogen reduserer i tillegg erosjon, andre skader av flomvann og faren for at flomvannet når inn på dyrka mark eller inn til bygninger. Så alt i alt er det til din egen fordel om du lar skogen din langs elv og vann stå mest mulig urørt.

Kantskogen er viktige leveområder for mange dyr og planter

Naturlig kantskog i Sør-Trøndelag består ofte av løvtrær som gråor, svartor, hegg og ulike pil- og vierarter. Dette er svært produktive skogområder med mye insekter. Luftfuktigheten i slik skog er ofte høy og flere sjeldne og trua lav, moser, planter og sopp finnes her. Gråor er levested for flere sjeldne og trua arter biller, lav, moser og sopp. Gråorskoger er viktig for fugl og det kan finnes 3500-4500 spurvefuglpar per kvadratkilometer i slik skog. Dette er like stor fugletetthet som i tropisk regnskog!

Du kan ikke fjerne all skog langs vassdrag 

Kantskogen bør helst være minst 10 meter bred. Det er lov å drive skjøtsel av kantskogen så lenge de biologiske verdiene tas vare på. Hvis du vil tynne kantskogen så skal du ikke tynne slik at du forandrer sammensetningen av planter og trær eller leveforholdene for insekter og fugl. Du kan ikke tynne så mye at skogen ikke lenger fungerer som en skjerm langs vassdraget. Snauhogst er ikke tillatt. Trær og kvist i elva som demmer opp vannet kan fjernes. Røtter og stokker i vassdraget er imidlertid ofte bra for insekter og fisk, blant annet fordi det danner gode oppvekstmiljøer for yngel.

Dette er ikke noe du sånn uten videre kan gjøre i skog langs vann, elver eller bekker! Foto: Beate Sundgård.

 

 

 

Hvis du fjerner kantskog kan du bryte vannressursloven og forskrift om bærekraftig skogbruk 

§ 11 i vannressursloven innebærer at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og som fungerer som levested for planter og dyr. Naturlig vegetasjonsbelte innebærer langs mange vassdrag i vårt fylke, oreskog eller blandingsskog. Hvis all kantskog eller store deler av kantskogen hogges er dette et brudd på vannressursloven. Fylkesmannen kommer til å følge opp slike saker framover.

§ 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk innebærer at du skal sette igjen kantskog ved hogst i kantsoner mot vann og vassdrag, mellom skog og annen mark og at du skal ta vare på den økologiske funksjonen som kantsonen har. Det er kommunene sitt ansvar å følge opp denne forskriften.

Hogger du kantvegetasjon eller ødelegger kulturlandskap risikerer du å miste produksjonstilskudd

§ 4 i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket innebærer at det ikke kan gis tilskudd hvis det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag. Vegetasjonssonen mot vassdrag skal være så bred at den motvirker avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normale vannstand, og kan ikke jordarbeides.

Hvis det gjøres inngrep som ødelegger kulturlandskapet skal det heller ikke gis tilskudd. Det innebærer at skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark ikke kan dyrkes opp eller sprøytes, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Søknader om produksjonstilskudd behandles av kommunen og kommunene skal følge opp dette.

Les mer om dette i vår brosjyre om kantskog. Åpne brosjyra. Har du spørsmål eller kommentarer så ta gjerne kontakt med Beate Sundgård på telefon 73 19 92 61 eller via e-postadresse fmstbsu@fylkesmannen.no eller Iver Øfsti Tanem på telefon 73 19 92 21 eller via e-postadresse fmstita@fylkesmannen.no.

 

Ansvarlig for tekst og bilder: Beate Sundgård

Scroll to top