Undersøker og klassifiserer alle sjøørretbestander

I Danmark er den biologiske tilstanden i alle sjøørretvassdrag nå tilgjengelig i et kartverk på nett. Ørretkartet oppdateres jevnlig og er et viktig verktøy når planer skal legges og tiltak skal gjennomføres.

Danskene legger mye vilje og ressurser i forvaltning av sine sjøørretbestander. Et viktig langsiktig arbeid går i denne forbindelse ut på å samle informasjon om kvaliteten på hver eneste sjøørretbestand samt lokale forhold som har betydning.
Totalt har man ca 5 000 sjøørretbekker under oppsyn, og biologisk informasjon om den enkelte bekk oppdateres med jevne mellomrom. Nyttig og viktig informasjon om bestandene er dermed til enhver tid å finne i en offentlig database tilgjengelig på nett. Arbeidet finansieres av et nasjonalt fiskekort, organiseres av myndighetene og utføres i samarbeide med lokale frivillige.

I dennne nasjonale innsatsen blir alle vassdrag jevnlig undersøkt, og dette skjer ved at man foretar en befaring med elfiske med telling av yngel. Tettheten av yngel bli så vurdert i forhold til vassdragets potensiale og vassdraget bli så klassifisert etter en fast norm.  Arbeidet er lagt opp med at man hvert år besøker ca 300 og elfisker ca 700 faste prøvestasjoner, slik at hvert vassdrag undersøkes hvert 7. år. Hele programmet innbefatter ca 7.000 prøvestasjoner hvorav ca 5.000 av disse elfiskes.
Alle resultater blir bearbeidet og lagt ut i offentlig tilgjengelig database som kart. Man kan lese ut tettheten av 1/2 års ørret online for alle vassdrag.   Offentligheten har dermed til enhver tid tilgjengelig informasjon om hva som er situasjonen i det enkelte vassdrag. Ved siden av sjøørret overvåker man også forekomsten av andre arter.

Foruten å fortelle almennheten om tilstanden vil dette danne grunnlag for hensyn og tilrettelegging ved lokal forvaltning. Som en del av arbeidet klassfiserer man også sjøørretbestandene etter gitte kritererier. Man ser også etter forhold som eventuelt hindrer bestandene i å utnytte vassdraget. Resultatene fra tellinger og observasjoner danner grunnlag for et langsiktig arbeide med å bedre forholdene, blant annet ved å tilføre gytegrus, fjerne vandringshindre og legge til rette for fiskens utfoldelser.
For vassdrag med behov for tiltak lages det planer for fiskepleie. Det er utarbeidet et stort antall planer for mange vassdrag de siste årene.Man har en hjemmeside der man kan se hvor det er planer for fiskepleie, utsetting av fisk osv. Man holder en streng praksis for utsetting av fisk, og dette skjer bare der det er begrensede forhold for naturlig reproduksjon:

Arbeidet har gitt svært gode resultater og situasjonen følges av mange, ikke minst sportsfiskere får også et forhold til hvordan det står til i vassdrag i nærheten av der man bor. Det er også nettopp sportsfiskere i lokale foreninger som hjelper til med innsamling av data og ulike typer fiskepleie.  Se også hjemmesiden fiskepleje.dk.

Scroll to top