Et av tre sjøørretvassdrag oppfyller normalmålet

Danmark har ambisjoner om å bedre den miljømessige tilstanden i vassdragene. En viktig rettesnor i arbeidet er sjøørretindeksen. Den forteller både om den økologiske tilstanden i vassdraget og om det er rom for mer sjøørret!
I forbindelse med EUs vanndirektiv legges det i Danmark store ressurser i å tilbakeføre og restaurere vassdrag. Som en del av dette kartlegger man og klassifiserer alle vassdrag etter en skala for økologisk tilstand. I denne sammenhengen brukes mengden yngel av ørret og laks som miljømål.

Små vassdrag
Å bruke fiskebestander som indikator på miljøtilstanden er vanlig. Tradisjonelt brukes to måter å bedømme fiskebestandene i et vassdrag på. Man kan se på arts-sammensetningen av de ulike bestandene av fisk, eller man kan velge ut en indeks art, som laks eller ørret.
– De fleste danske vassdrag er under to meter brede. I slike vassdrag forekommer det normalt bare en eller to fiskearter, da har vi ikke mye å velge på, fortalte Jan Nielsen ved DTU Aqua, under et seminar om sjøørret holdt i Fevik den 23 mars i år
Danmark har derfor valgt å fokusere på sjøørreten.
– Den er en god miljøindikator, fordi den krever nærmest naturlige forhold for å trives. Sjøørret finnes i hele Danmark og trives i alle typer vassdrag der den kan gyte, fortalte Nielsen.
De fleste danske vassdrag er små og det er ofte mange arter som kjemper om plassen. Et langsiktige mål for dansk fiskeforvaltning er å øke det økologiske mangfoldet i flere vassdrag.

Miljømål
Den danske indeksen tar utgangspunkt i mengden yngel man til enhver tid finner ved standard elfiskemetoder. Etter å ha inspisert vassdraget settes en indeks utfra vassdragets beskaffenhet et mål på hva som kan forventes å være god tetthet av ørret-, og laksyngel under normale forhold. I små vassdrag (under 2 meter bredde) regnes det som god tilstand om man finner mellom 80 og 130 yngel pr 100 kvadratmeter produktiv sone. I store vassdrag forventer man ca. det dobbelte.
–  Vi har sett at 29 % av danske ørretvassdrag opfyller miljømålet. I tillegg finner vi mange bekker langt mer yngel enn miljømålet krever, så målet er etter vår mening ikke satt så veldig høyt. Vi har også sett at de mest produktive vassdrag kan holde opp mot mer en dobbelt så mye yngel som normalmålet. I bekker undre 2 meter bredde er det ofte ensartet tetthet, forteller Jansen. Man har mange steder lykkes med å bedre livsbetingelsene for lokale sjøørretbestander, som forøvrig spiller en stadig viktigere rolle innen reiseliv og lokal turistnæring.
Utgangspunktet for ørretindeksen settes for hvert enkelt vassdrag, der grunne oppvekstområder med skjul er en svært viktig faktor.
– Nyklekket ørretyngel har spesifikke behov for å kunne overleve, det er mulighet for skjul og vannstanden på disse områder om våren som er avgjørende, den bør ligge mellom 10 og 20 cm, forklarer Jansen.

Scroll to top