Forslag til ny fiskeforskrift for Østfold er sendt på høring

Gjeldende forskrift om fiske etter innlandsfisk i laksevassdrag er fra 2010. Fylkesmannen ønsker nå å endre forskriften, slik at den blir mer utfyllende og tidsriktig. Den største endringen er forslag til utvidelse av fredningssonene ved utløpet av noen viktige kystbekker med sjøørret.

I Østfold er det tre vassdrag med laks, Glomma,Tista og Enningdalselva.  Enningdalselva har egne forskrifter om fisket (grensevassdrag). I de to andre laksevassdragene, spesielt Glomma, er det mange andre fiskearter enn laks og sjøørret. Det er fisket etter alle andre fiskearter enn laks og sjøørret i laksevassdragene som denne forskriften omhandler.

I tillegg til laksevassdragene er det registrert i overkant av 50 vassdrag med sjøørret i fylket. De fleste er små kystbekker med utløp direkte til sjøen. Mange av sjøørretbekkene har viktige bestander av sjøørret som trenger bedre beskyttelse og vern. I nærområdet til disse bekkene kan sjøørreten lett bli utsatt for overbeskatning.

I selve bekkene, og i en 100 meters sone ved utløpet, er sjøørreten fredet hele året, mens den i sjøen ellers kan fiskes hele året. Fylkesmannen foreslår å gi noen av disse bekkene/bestandene et økt vern ved å utvide den generelle fredningssoner utenfor bekkemunningen. Dette er den viktigste endringen i den nye forskriften.

Ellers er det bare foretatt en del mindre justeringer i forhold til gjeldende forskrift.

Utkastet til ny forskrift finner du til høyre på nettsiden under Dokumenter (ev. under om du leser nettsiden på smarttelefon). Her ligger også kommentarer til de ulike endringsforslagene, samt den gjeldende forskriften av 15.02.2010.

Forskriften er nå på høring. Her er linken til høringen.   Kommentarer og innspill kan sendes på e-post til fmospostmottak@fylkesmannen.no eller med post til: Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1502 Moss innen 15. desember 2017.

Vi ber om at vårt referansenummer 2017/6249 oppgis i uttalelsene.

Scroll to top