Ønsker lokale innspill til nye fiskeregler for anadrome laksefisk

Fra 1. januar 2021 skal det iverksettes nye forskrifter for laksefiske. Fylkesmannen ber nå lag, foreninger, organisasjoner og kommuner om innspill og forslag til endringer i reglene for fiske i elvene. 

Det er Miljødirektoratet som etter rammer fra Klima- og miljødepartementet skal lage nye regler for regulere fisketider etter anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). Forskriftene har en varighet på 5 år. Forrige regulering trådte i kraft i 2016.

 Retningslinjer 

Miljødirektoratet har utarbeidet et sett av retningslinjer for regulering (se link lenger nede). Disse retningslinjene vil bli lagt til grunn når Miljødirektoratet skal utarbeide forskriftene. I retningslinjene gis en framstilling av de overordene målsettingene og rammene for reguleringer av fisket etter anadrom laksefisk. I tråd med disse føringene, skal reguleringene være begrunnet ut fra bestandsmessige hensyn. Det vil si at reguleringene skal sikre en biologisk forsvarlig forvaltning av laksebestandene. Sentralt her står oppnåelse av gytebestandsmål. Etter at fiskesesongen er over, må det være tilstrekkelig antall hunnfisk (rognkorn) igjen for å dekke elvas produksjonskapasitet for å opprettholde en bærekraftig bestand. Produksjonskapasiteten i ei elv, er begrenset av gyte-/oppvekstarealene. Høsting kan bare tillates når tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. 

Høringsprosess 

I forbindelse med revisjonen av forskriftene er det lagt opp til at lokale fiskeinteresser skal kunne komme med innspill og forslag til nye fiskeregler. Fylkesmannen ber derfor lokale lag, organisasjoner og kommuner om å gi innspill til endring av reguleringsbestemmelsene for fiske i elv (jf. vedlagte retningslinjer  link lenger nede). Til hjelp i dette arbeidet er det utarbeidet et eget skjema som skal benyttes for hver elv (se link lenger nede). 

Fylkesmannen skal vurdere forslagene og oversende anbefalinger og forslag til Miljødirektoratet i løpet av uke 14. Basert på innspill fra lokale fiskeinteresser og fylkesvise anbefalinger, vil Miljødirektoratet sende forslag til nye fiskereguleringer på offisiell høring i begynnelsen av juni. Etter en høringsperiode på 3 mnd. vil Miljødirektoratet foreslå nye regler som oversendes Klima- og Miljødepartementet for endelig fastsettelse. De nye reglene vil tre i kraft fra 1. januar 2021. 

Samordning av innspill 

Lakseelver skal være organisert i henhold til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. I utgangspunktet bør det være rettighetshaverne som kjører den lokale prosessen med innspill fra fiskeforeningene og andre. Grunneierlagene sender så innkomne skjema med kommentarer og anbefalinger til Fylkesmannen. Skjemaene kan imidlertid også sendes direkte til Fylkesmannen fra fiskeforeninger/lag, hvis det er mest hensiktsmessig. Kommunene melder eventuelle innspill direkte til Fylkesmannen. 

Frist for å sende inn skjemaene med kommentarer til Fylkesmannen settes til 25. mars 2020. Hvis noe som er uklart angående hva som skal føres inn på skjemaene, ta kontakt med Fylkesmannen ved Erik Garnås Telefon 32 26 68 07

RETNINGSLINJER

SKJEMA FOR INNSPILL

INFORMASJONSSKRIV

 

Scroll to top