Kartlegging av sjøørretens vandringsmønster i Vestfold

Et samfunnsnyttig prosjekt i regi av Sffal-Faglig samarbeidspartner er Akvaplan Niva

Sjøørret er i dag trolig den viktigste sportsfisken i Vestfold. Det er også svært mange unge som driver et aktivt fiske etter sjøørret og interessen er økende. Man kan fiske sjøørret hele året langs kysten av Vestfold. Mange mener i dag at Oslofjorden er Norges beste sjøørretvann. Bestanden av sjøørret er imidlertid under press fra flere hold. I årtier har sjøørretbekkene i Vestfold vært utsatt for inngrep i form av kanalisering, bekkelukkinger, forurensning og annen menneskelig påvirkning. Dette har ført til at antall sjøørretbekker og lengden på sjøørretførende bekkestrekninger er kraftig redusert. Men det er en økende interesse blant lokalbefolkning, grunneiere og forvaltningen til å gjennomføre tiltak for å bedre forholdene for sjøørret i Vestfold. Sandefjord er den kommunen som har kommet lengst i dette arbeidet i Vestfold, takket være en enorm innsats fra frivillige lag og foreninger, samt velvillige grunneiere.

Det er i dag omlag 100 vassdrag i Vestfold hvor man med sikkerhet vet at det er sjøørret. I tillegg er det flere vassdrag som har potensiale å huse sjøørret. Det gjenstår noe registrering i fylket for å få en total oversikt. For Sandefjord gjelder dette vassdrag i tidligere Andebu og Stokke kommuner. Sffal startet med dette registreringsarbeidet i 2018.

les mer her

Scroll to top