Innstramming av fiske etter sjøørret og forbud mot kilenot i tre fjorder

Miljødirektoratet har laget forslag til reviderte fiskeregler for perioden 2021-2025. I det nye forslaget er fisketid for sjøørret strammet inn. Det er videre forslag om å forby kilenot i Oslofjorden, Drammensfjorden og Iddefjorden. Det er også forslag om å endre regler for fiske i munningsområdene. Fiskeforeninger, lag, organisasjoner og kommuner kan sende innspill til nye fiskeregler til Fylkesmannen innen 6. september 2020.  De nye reglene vil tre i kraft fra 2021.

Det er tidligere sendt ut informasjon og mulighet til å komme med innspill til fiskeregler for fiske etter anadrome laksefisk for perioden 2021 -2025 (ref. brev 20.02.2020). Nå ber man om at  fiskerettighetshavere som grunneiere, lag, foreninger og kommuner vurdere forslagene og sende sine innspill til Fylkesmannen innen 6. september 2020. Fylkesmannen vil deretter sammenstille innspillene og oversende disse til Miljødirektoratet.

Endringer

For vassdragene og sjøområdene i Oslo og Viken, er det foreslått endringer både for fiske med faststående redskap i sjøen og for fisketid i vassdragene. Det er spesielt satt fokus på sjøørret. I tabell 1-3 (se vedlegg) er endringene som er foreslått for laksvassdrag og sjøområdene i Oslo og Viken satt opp.

Faststående redskap i sjøen

Fiske med kilenot i sjøen har vært tillatt i Oslofjorden fra 20.6-18.07, og i Drammensfjorden fra 15.6 til og med 4.8. I Iddefjorden og fjorden ved Svinesund har fisketida vært fra 16.5 -15. 8. Miljødirektoratet foreslår nå at det ikke blir tillatt å fiske med kilenot i kystregionene med unntak av Troms og Finnmark. Det er derfor foreslått å forby kilenotfiske fra Svenskegrensa til Jæren. Det innebærer at det ikke blir tillatt med kilenot i Drammensfjorden, Oslofjorden, Iddefjorden sjøområdet ved Svinesund. Forslaget er begrunnet med bestandssituasjonen for laks og sjøørret. Fangst i kilenot ha en vesentlig påvirkning av mengden gytefisk spesielt i mindre elver.

Fiske i munningssonene

For fiske i munningsområdene i en sone på 100 m, er det foreslått to alternativer: Alt A: Alt fiske er forbudt inkludert saltvannsfiske. Alt B: Alt fiske er forbudt unntatt for stangfiske fra land.

Fiske i elv:

Det er innført kortere fisketid for sjøørret i Lierelva, Åroselva, Drammenselva, Askerelva, Sandvikselva Lysakerelva, Akerselva og Gjersjøelva. Begrunnelsen er at sjøørreten er sårbar for beskatning. Kortere fiskeperiode er derfor nødvendig. Fisketid for laks er innkortet i Lysakerelven, Akerselva og Åroselva. Dette er også begrunnet ut fra bestandssituasjonen. I Drammenselva er fiske for laks utvidet til ut oktober. Årsaken er at laksebestanden skal reduseres mest mulig. Dette er et tiltak med hensyn på senere behandlingen mot Gyrodactylus salaris i Drammensregionen.

I Enningdalselva er fisketida foreslått innskrenket med sesong fra 1. juni til og med 31. juli.

Ikke tillatt:

I tabell Tabell 2 i høringsbrevet framgår viser elvene hvor det ikke er tillatt å fiske. I de fleste av disse elvene har det heller ikke vært tillatt å fiske tidligere. I Hølenelva har det vært fiske, men elva ble stengt på grunn av manglende organisering og fangstrapportering. For Årungselva er det nå foreslått å stenge for fiske.

Forslaget er basert på retningslinjer for regulering av fiske og innspill fra fiskeinteressene i en innledende høringsrunde tidligere i år. Reguleringene skal sikre en biologisk forsvarlig forvaltning av laks- og sjøørretbestandene. Sentralt står oppnåelse av gytebestandsmål. Etter at fiskesesongen er over, må det være igjen tilstrekkelig antall hunnfisk (rognkorn). Dette skal dekke elvas produksjonskapasitet for å opprettholde en bærekraftig bestand. Produksjonskapasiteten i ei elv er begrenset av gyte-/oppvekstarealene. Høsting kan bare tillates når tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. For at det skal åpnes for fiske i ei elv, må det også foreligge godkjent organisering og rutiner for rapportering av fangst.

Bakgrunn 

Fisketid etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fastsettes av Miljødirektoratet etter rammer fra Klima- og miljødepartementet. Lovgrunnlaget for fisketiden er forskrift av 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk. Reglene blir vedtatt i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Forskriftene har en varighet på 5 år. Forrige regulering trådte i kraft i 2016. Fra 1. januar 2021 skal det derfor iverksettes nye forskrifter for fiske i elv og sjø. Gjeldene forskrifter for fiske i lakseelvene og i sjøen i Oslo og Viken ligger i lovdata (se vedlagte lenker). 

Fylkesmennene skal oppsummere innspillene og oversende oppsummeringen og innkomne innspill til Miljødirektoratet.

Uttalelser av generell karakter, og uttalelser som ikke gjelder et enkelt vassdrag eller fylke, kan avgis på Miljødirektoratets høringsnettside. Høringsdokumentene og relevante bakgrunnsdokumenter, blant annet retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk, er lagt ut på direktoratets nettsider.

Laste ned saksdokumentene her:

Forslag til regler i sjøen
Forlag til regler i vassdrag
Forslag til regler for Iddefjorden
Høringsbrevet
Høringsnotat

Scroll to top