Illustrasjon av "hull i saltbarrieren" fra rapporten. Illustrasjon: Camilla Freng Billett og Lars W. Solheim. 

Hindres spredning av gyro av en saltbarriere?

Hensikten med prosjektet var å undersøke risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) fra Drammenselva, Lierelva og Sandeelva videre til det nasjonale laksevassdraget Numedalslågen i den nasjonale laksefjorden Svennerbassenget.  Sluttrapporten gir en samlet oppsummering av «prosjekt Gyrofri». I tillegg til denne rapporten er det utarbeidet flere status- og fagrapporter i prosjektet – se: Solheim og Bjellvåg 2015, Staalstrøm mfl. 2023, Haugen mfl. 2023. 

I samråd med sektormyndighetene, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner var det et ønske om at Vestfold fylkeskommune tok rollen som prosjektansvarlig og prosjektledelse samtidig som avtaler om leveranser til ulike arbeidspakker ble lagt til FOU institusjonene Akvaplan-niva, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Øvrige partnere etter regionreformen har vært Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Viken, Viken fylkeskommune, flere kommuner, Mattilsynet (ansvarlig sektormyndighet), Miljødirektoratet (observatør), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Fagrådet for laks og sjøørret på Østlandet, Sandefjord forvaltingslag for anadrom laksefisk (SFFAL) mfl. (ressursgrupper). 

Prosjekt Gyrofri har arbeidet etter 3 hovedprinsipper, - at arbeidet skal være nytt, nyttig og å kunne nyttiggjøres. Sluttrapporten bygger på en serie forskningsrapporter og har som hovedmål å oppsummere og formidle resultater som kan nyttiggjøres. 

Prosjektet er delt inn i 4 arbeidspakker (hovedansvarlig i parentes): 

• AP 1. Saltholdighetens robusthet (André Staalstrøm, fagansvarlig forsker ved NIVA). 

• AP 2. Spredning av G. salaris med fisk (Guttorm N. Christensen, fagansvarlig FOU-sjef ved Akvaplan-niva, Thrond O. Haugen, professor ved NMBU og Tor Atle Mo, seniorforsker i NINA. 

• AP 3 Overvåkning (Lars W. Solheim, rådgiver Vestfold og Telemark fylkeskommune og Guttorm N. Christensen, Thrond O. Haugen). 

• AP 4 Forvaltningsråd (Lars W. Solheim, Guttorm N. Christensen, Thrond O. Haugen). 

Rapporten ligger her: GYROFRI-2023-SLUTTRAPPORT-30.01.22.pdf

 

Scroll to top