Noe mindre sure elver og vassdrag

Fisk og bunndyr i elver og vassdrag i Sør-Norge er fortsatt skadet av sur nedbør. Det har lenge stadig blitt bedre, men den trenden er i ferd med å stoppe opp.

Ferskvannsfisk. Foto: Svein Nic. Norberg.
Svak forbedring: Undersøkelsen av fisk og bunndyr i elver og ferskvann i 2009 viser en svak forbedring fra 2008. Fortsatt er det betydelige skader på fisk og dyr som lever på bunnen i elver og innsjøer i deler av Sør-Norge. Foto: Svein Nic. Norberg.Undersøker sur nedbør

  • Undersøkelsene om tilførsler og effekter av langtransporterte forurensninger er utført på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
  • Bak rapporten står Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med NILU (Norsk institutt for luftforskning), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Institutt for skog og landskap og LFI Uni Miljø.

En ny rapport om tilførsler og effekter av langtransporterte forurensninger forteller om de viktigste funnene i 2009 fra flere statlige program for miljøovervåkning.

Rapporten tar for seg både atmosfæriske tilførsler av forurensende stoffer, forsuring i ferskvann og effekter på fisk, bunndyr, skog, planter og fugl.

Langtransporterte forurensninger

– Det er hovedsakelig andre lands utslipp av svovel og nitrogenforbindelser som forsurer Norge. Langtransporterte forurensninger med lufta fra andre land til Norge var omtrent på samme nivå i fjor som året før. Innholdet av forsurende stoffer i ferskvann gikk likevel noe ned i fjor, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Sammenliknet med situasjonen i 1980 har det blitt mye mindre sur nedbør. Mengden av svovelforbindelsen sulfat i elver og bekker er redusert med mellom 40 og 80 prosent.

I ferd med å stoppe opp

Den positive utviklingen er imidlertid i ferd med å stoppe opp. Årsaken er at mange land allerede har gjennomført utslippreduksjoner av svovel som de er forpliktet til i henhold til Gøteborgprotokollen – den internasjonale miljøavtalen om å redusere utslippene av langtransporterte luftforurensinger.

– Vi må ha nye og strengere utslippskrav for å få færre sure elver og ferskvann i Norge. Miljøvernmyndighetene er en pådriver for å få til større reduksjoner i utslippene av forsurende stoffer i Gøteborgprotokollen, som nå reforhandles, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Scroll to top