Truet laksestamme

Laksen i Sandevassdraget er truet: I 2003 ble det oppdaget Gyro-smitte. I ettertid har man kunnet konstatere at den lokale laksestammen er av unik genetisk beskaffenhet. Den er imidlertid liten og står nå i fare for å kunne gå tapt, siden det trolig på grunn av Gyro ikke er funnet yngel på flere år. Tidligere dosering med aluminiumsulfat har imidlertid vist seg effektiv mot Gyro. Kommunen retter nå en henvendelse i brevs form til DN om å gjennomføre tiltak for å beskytte bestanden. Fagrådet gir sin tilslutning til brevet som kommunen har sendt .
– Kommunen ønsker tiltak gjennomført snarest i Sandevassdraget med formal å bevare en stedegen laksestamme for ettertiden samt å minske smittepresset til andre vassdrag, sier skogbrukssjef Bjørn Elnan.

Ber om tiltak
Gyrodactilis salaris ble påvist på laksunger i Sandevassdraget i august 2003. Den lakseførende delen av vassdraget kan deles inn i tre “Iøp”; Vesleelva, Tollerudelva og Bremsa opp til Foss mølle. Parasitten G. salaris ble først påvist i Vesleelva og har senere spredd seg opp til Tollerudelva og Bremsa.
I 2005 ble det analysert laksunger fra Sandeelva genetisk ved hjelp av sakalte DNA- mikrosatellitter i regi av NINA. Hensikten var å få vurdert hvorvidt laksungene representerer en egen bestand. Det ble spesielt testet hvorvidt laksungene i Sandevassdraget er genetisk forskjellige fra nærmeste store laksebestand – i Drammenselva. Det ble funnet store genetiske forskjeller mellom laksungene fra Sandevassdraget og de fra Drammenselva. Det ble også funnet variasjon mellom to stikkprøver fra Sandevassdraget (Foss mølle og Trollerudelva), men denne var ikke like stor. NINA konkluderte med at laksen i Sandevassdraget bør betraktes som en egen laksebestand.

Aluminiumssulfat
Våren 2006 ble det gjennomfort behandling med aluminium suIfat i Vesleelva og Tollerudelva. Vesleelva ble behandlet på nytt våren 2007. Det er ikke utfort noen form for behandling hverken i 2008, 2009 eller 2010. Målet med bekjempelsen var å begrense utbredelsen av Gyro, senke smittepresset til andre anadrome vassdrag samt bevare den stedegen laksestamme.
I juni 2008 ble det foretatt en el-fiske runde i Vesleelva. Det ble fanget mange laks i tilegg til ørret. Det ble beregnet et estimat på 22,4 laks pr 100 m2, mens ørreten fra samme årskull ble beregnet til 10,8 pr m2. Dette indikerer at en ukes behandling med aluminiumsulfat pr år i forveien er nok til å få god overlevelse for laks. Sommeren 2010 ble det pånytt foretatt elfiske i Vesleelva i forbindelse med registrering av elvemusling. Det ble fanget et stort antall ørret men ikke en eneste lakseunge!
EI-fisket foregikk på hele strekningen som tidligere var kjerneomrade for laks. Hvordan status er i Tollerudelva og i Bremsa opp mot Foss mølle vet man pr i dag ikke.

Mister mangfold
Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Biologisk mangfold omfatter arter av levende organismer og deres habitater og økosystemer, men det omfatter også den genetiske variasjonen innen artene. Gyrodactylus salaris er a betrakte som en direkte trussel overfor laksestammen i Sandevassdraget og man ser nå en fare for at laksen kan bli totalt utradert fra vassdraget. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. Av den grunn har kommunen en rekke ganger, bade skriftlig og muntlig, henvendt seg til DN for å få avklart framtidig strategi for bevaring av denne stedegne laksestammen.
– Dessverre har vi aldri fått noen konkret tilbakemelding på hvilke strategier som skal iverksettes i vassdraget eller sett noe til konkrete handlinger som må gjennomføres for å hindre at laksestammen går tapt for all framtid, sier skogbrukssjef Bjørn Elnan i et nylig brev til Fylkesmannen.

Svelvikvassdraget neste?
Litt lenger ut i Sandebukta munner Selvikvassdraget ut i fjorden. Vassdraget fører anadrom laksefisk ca 2,5 kilometer og er av middels stor størrelse i Vestfold sammenheng. Sommeren 2009 ble det gjort en grundig eI-fiske undersøkelse av elva. Det viste seg at det var en majoritet av laksunger i elva og tettheten var stedvis høy. Ca. 40 laksunger ble samlet inn og er sendt til NINA for genetisk analyse. Det er sannsynlig at det også her er en egen lokal laksestamme. Prøvene skal analyseres i nær framtid.- Kommunen ønsker tiltak gjennomført snarest i Sandevassdraget med formal å bevare en stedegen laksestamme for ettertiden samt å minske smittepresset til andre vassdrag. Da kommunen ikke har klart å nå fram hos DN med hensyn til konkrete tiltak, ber vi om hjelp fra Fylkesmannen for å få fortgang i saken før det er for seint, sier skogbrukssjef Bjørn Elnan i brevet til Fylkesmannen.

Scroll to top