Godt laksefiske i Vest-Agder

Foreløpige vurderinger av utviklingen i laksefisket i alle elvene i Vest-Agder tyder på at situasjonen er så god at fisket kan forlenges eller utvides på andre måter i de fleste elvene. Utviklingen i fiskeoppgangen i Vest-Agder er i år så god at gytebestandsmålet med stor sannsynlighet vil bli nådd i alle elvene. Det viser midtsesongevalueringen av laksefisket som rettighetshaverne har gjort.  Dette medfører at følgende forhåndsavtalte endringer kan gjøres i fiskereglene for denne sesongen:

Elv Endring i fiskeregler
Tovdalselva Ingen endringer
Otra Fiskesesongen forlenges til 15. september
Mandalselva Fiskesesongen forlenges til 15. september i hele elva
Sesongkvoten på 50 kg .laks pr. fisker oppheves
Audna Døgnkvoten økes til 2 laks (og 2 sjøaure)
Fredningsdag på torsdager bortfaller resten av fiskesesongen
Lygna Fiskesesongen forlenges til 10. september
Kvina Ingen endringer

De gjeldende fiskereglene for laksefiske i elv fastsetter at rettighetshaverne skal foreta en såkalt midtsesongevaluering av utviklingen i fisket. Denne vurderingen gjøres etter retningslinjer som er utarbeidet av norsk institutt for naturforsning og fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.
Når midtsesongevalueringen viser at det er stor sannsynlighet for at det vil være mer gytefisk i elva ved gyting enn den mengden som er fastsatt som gytebestandsmål, kan rettighetshaverorganisasjonen lempe på fiskereglene slik at fisket utvides noe.
Dersom evalueringen midtveis viser at det er sannsynlig at gytebestandsmålet ikke oppnås, må rettighetshaverne begrense eller i verste fall stoppe fisket resten av sesongen.
Rettighetshaverne har før sesongen startet utarbeidet en plan for hva som skal gjøres av tiltak, ettersom hvordan de vurderer utviklingen i fisket pr. 25. juli. Planene er godkjent av Fylkesmannen. (kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder)

Scroll to top