Hvert fjerde har for dårlig rømningssikring

Innsatt: Dårlig sikret settefisk i oppdrettsanlegg bekymrer miljømyndighetene.

Ein omfattande kontroll av settefiskanlegg på sørvestlandet syner manglar ved rømmingssikringa hjå mange aktørar.
I løpet av april vart 27 settefiskanlegg i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland kontrollerte av Fiskeridirektoratet. Rundt 25 prosent av anlegga hadde alvorlege manglar med til dels høg risiko for rømming, medan det på dei resterande anlegga var mindre alvorlege manglar. Les meir.

Scroll to top