Telemark

Generelt
I Telemark har vi både laks og sjøørret. Laksen vandrer hovedsakelig opp i Skiensvassdraget og Herreelva i Bamle for å gyte, mens sjøørreten benytter langt flere av de mindre elvene til dette formålet.
Store deler av Telemark sin kystlinje er definert som nasjonal laksefjord, jf. grønn skravur i figuren under. Telemark har ikke selv noen nasjonal lakseelv, men laksefjorden hører til Numedalslågen i Vestfold som er en nasjonal lakseelv. Nasjonal laksefjorder har et særlig vern og for eksempel forbud mot etablering av oppdrettsanlegg for fisk.
Det er ikke åpnet for fiske etter anadrome laksefisk i noen av bekkene i Telemark, men det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i 3 større vassdrag ved å løse fiskekort. Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i Herreelva,  Åbyelva og Skiensvassdraget. Herreelva forvaltes av Bamble Jeger- og fiskeforening, mens sentrale aktører i Skiensvassdraget er Skienselva elveeierlag, Grenland Sportsfiskere og Telemarksvassdraget fiskeriadministrasjon. Fisketider for disse vassdragene bestemmes i nasjonal forskrift

Laksevassdrag
Skienselva
Herreelva

Sjøørretbekker
(kart og rapport kommer)

Kontakter hos Statens naturoppsyn (SNO)
Reidar Strand tlf: 958 81 874
Espen Marker tlf: 975 70 975

Lokal aktører
Forvaltning: Fylkesmannen i Telemark, Gjerpensgate 14, 3716 Skien
Tlf: 35586110, epost: fmtepost@fylkesmannen.no

Grunneierlag: Skienselva grunneierlag 

Telemarksvassdragets fiskeriadministrasjon

NJFF Telemark 

Bamle JFF 

Grenland sportsfiskere 

Mer informasjon om fangster, fisketider og fiskeregler

Leave a Reply