Vestfold

I denne sammenheng er Vestfold mest kjent kjent for laksen i Numedalslågen. Lågen har lenge vært en av de største lakse-elvene i landet når det gjelder oppfisket kvantum. Det finnes en rekke andre mindre elver og bekker der det går både laks og sjøørret. 
Ellers er Vestfold et variert, men lite lavlandsfylke. Totalarealet er på vel 2200 km2, mens befolkningen teller totalt ca 220.000 personer, med andre ord et av de mest folketette fylker i landet. 85 % av befolkningen bor langs kysten, – øst for E-18. I de indre kommuner bor befolkningen mer spredt og befolkningsveksten relativ lav. Fra naturens side er det et produktivt fylke. Geologisk befinner det seg innefor Oslo-feltet og store deler av arealene ligger under den marine grense (210-220 moh). Naturkvalitetene varierer fra svaberga langs kysten, via jordbruksområdene langs Vestfold-raet til sammenhengende skogområder i det indre av fylket. Vest i fylket representerer Lågen en viktig livsnerve på mange måter: Vann, rike jordbruksarealer, kommunikasjoner, turisme, rekreasjon m.m.. er aktuelle stikkord.

Med den store befolkningstettheten påvirkes selvsagt naturen mye av menneskelig aktivitet. Vestfold har stor gjennomgående bil og tog-trafikk. Vei- og bane-utbygginger har endret mange vassdrag og andre naturområder de siste åra. Presset på arealene også til boligformål øker kraftig, befolkningsveksten er nå på litt over 1 % pr. år. Med den store befolkningen øker behovet for rekreasjonstilbud. Antall interesserte sportsfiskere øker også og mange rettighetshavere er nå i gang med å organisere driftsplaner for fisket. Lågen ligger også langt framme på dette området. Ellers er kyststrekningen også meget attraktiv som fiskeplass for sjø-ørretfiskere.

Se kart over sjøørretbekker i Norge

Viktige laksevassdrag i Vestfold

Tønsberg Aulivassdraget
Larvik Bergselva
Numedalslågen
Sande Sandeelva

Fangststatistikk

Naturoppsyn

Legg igjen en kommentar