Østfold

Østfold er et lavlandsfylke med høyproduktivt og variert naturgrunnlag. De klimatiske forhold varierer fra kystklima til innlandsklima. Det meste av fylket er intensivt utnyttet til landbruksproduksjon og arealpresset er stort, særlig i kystnære områder hvor utbygging og nedbyggingen foregår svært raskt. Det meste av berggrunnen består av sure bergarter og ca. 3/5 av arealet er skogkledd. Langs kysten fra Akershus grense til Hvaler ligger en vulkansk øyrekke med spesielle geologiske forhold. Det er knyttet store verne- og friluftsinteresser til disse øyene. Over marin grense er det tynne lausavsetninger med podsolprofil i jordsmonnet. I disse områdene er tålegrensen for sur nedbør overskredet med tap av fiskestammer og sterkt endrete organismesamfunn i vassdragene. Det er her et stort behov for kalking.

Det meste av fylket ligger under marin grense. I disse områdene finnes til dels store sammenhengende arealer av marine avsetninger, vesentlig silt og leire. Ravinelandskap er karakteristisk i de marine leirområdene, særlig i tilknytning til Glomma med sidevassdrag. Ravinene har vært utsatt for omfattende planering og inngrep. Ca. 60 000 daa av fylkets dyrkede areal er bakkeplanerte arealer. Mye av disse arealene er særlig utsatt for jordtap. På 1970-tallet ble det ut fra distriktspolitiske og økonomiske hensyn bestemt at disse arealene skulle benyttes til kornproduksjon. Østfold ligger nå på topp i landet når det gjelder relativ andel av arealet i kornproduksjon.

Østfold har lang kystlinje mot Oslofjorden. I kystsonen er arealpresset stort og brukerkonflikter er fremtredende. Et intenst friluftsliv påfører naturen slitasje og dyrelivet forstyrrelser her. Det har skjedd en relativt omfattende nedbygging i strandsonen ved dispensasjonsordninger. Allmennhetens muligheter til fri ferdsel blir stadig begrenset i den attraktive strandsonen.

Siden Østfold er et grensefylke og har felles vassdrag og kystfarvann med Sverige, påfører dette oss særlige forpliktelser. Østfold har et stort biologisk mangfold med høye artsantall innenfor mange plante- og dyregrupper. Fylket har mange sjeldne og sårbare arter. En rekke arter og naturtyper står i fare for å forsvinne eller er i sterk tilbakegang.

Laksevassdrag i Østfold

Halden Enningdalselva
Fredrikstad Glomma
Fredrikstad Aagardsselva (sideløp til Glomma)
Halden Tista (reetablert bestand)

Fangststatistikk

Sjøørretbekker i Østfold

Kart over sjøørretbekker i Østfold
Miljøstatus

Statens Naturoppsyn (SNO)

Skjærgårdstjenesten er fra og med 2004 koblet inn i oppsynsarbeidet, og forventes å bli et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge og forhindre tjuvfiske etter sjøørret med garn langs kysten.

Politi og lensmenn har hovedansvar for oppsynet, i samarbeid med fylkesmannen og kommunene.

Lokale aktører

Forvaltning: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Fiskerikontoret i Østfold, Postboks 884, 1670 Kråkerøy
Tlf. 69 24 70 00
Tlf. 95 02 26 96
Bekkeutvalg: http://www.ajffhalden.no/bekkeutvalget
Brukerorganisasjoner:
NJFF Østfold, Storgaten 2, Postbnoks 31, 1891 Rakkestad
Tlf. 69 22 20 06
Grunneierlag og Organisasjoner
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Postboks 174, 1870 Ørje
Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon, Brusemyrtoppen 11D, 1739 Borgenhaugen
Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Boks 3, 1790 Tistedal
Tlf. 69 81 11 22
Tlf. 99 56 44 03
Tlf. 69 19 23 62

Båtoppsyn i sjøen:

 Munin, oppsynsbåt. Tlf.: 91 61 55 04
Fiskeridirektoratet region sør Tlf: 51 46 41 50
www.fiskeridir.no
Fiskerikontoret i Fredrikstad Tlf.: 95 02 26 96
Sarpsborg politikammer Tlf.: 69 11 33 00
Halden politikammer Tlf.: 69 18 01 11
Fredrikstad politikammer Tlf.: 69 39 55 00
Moss politikammer Tlf.: 69 25 30 30
Indre kystoppsyn, KV Agder Tlf.: 945 07 292
Mob.: 908 49229
 Østfold Politidistrikt

Lokale kontaktpersoner:

Østfold fylke Freddy Andersen (miljøkoordinator) Mob. 95296813
Sarpsborg: (Glomma/Ågårdselva). Kjell-Cato Strand Mob.: 99 56 44 03
Halden
Askim Jan Richard Olsen Tlf.: 69 88 03 39
Sarpsborg, Rakkestad og Skiptvet Knut Annar Hasle Tlf.: 69 13 11 18

Leave a Reply