Østfold

Østfold er et lavlandsfylke med høyproduktivt og variert naturgrunnlag. De klimatiske forhold varierer fra kystklima til innlandsklima. Det meste av fylket er intensivt utnyttet til landbruksproduksjon og arealpresset er stort, særlig i kystnære områder hvor utbygging og nedbyggingen foregår svært raskt. Det meste av berggrunnen består av sure bergarter og ca. 3/5 av arealet er skogkledd. Langs kysten fra Akershus grense til Hvaler ligger en vulkansk øyrekke med spesielle geologiske forhold. Det er knyttet store verne- og friluftsinteresser til disse øyene. Over marin grense er det tynne lausavsetninger med podsolprofil i jordsmonnet. I disse områdene er tålegrensen for sur nedbør overskredet med tap av fiskestammer og sterkt endrete organismesamfunn i vassdragene. Det er her et stort behov for kalking.

Det meste av fylket ligger under marin grense. I disse områdene finnes til dels store sammenhengende arealer av marine avsetninger, vesentlig silt og leire. Ravinelandskap er karakteristisk i de marine leirområdene, særlig i tilknytning til Glomma med sidevassdrag. Ravinene har vært utsatt for omfattende planering og inngrep. Ca. 60 000 daa av fylkets dyrkede areal er bakkeplanerte arealer. Mye av disse arealene er særlig utsatt for jordtap. På 1970-tallet ble det ut fra distriktspolitiske og økonomiske hensyn bestemt at disse arealene skulle benyttes til kornproduksjon. Østfold ligger nå på topp i landet når det gjelder relativ andel av arealet i kornproduksjon.

Østfold har lang kystlinje mot Oslofjorden. I kystsonen er arealpresset stort og brukerkonflikter er fremtredende. Et intenst friluftsliv påfører naturen slitasje og dyrelivet forstyrrelser her. Det har skjedd en relativt omfattende nedbygging i strandsonen ved dispensasjonsordninger. Allmennhetens muligheter til fri ferdsel blir stadig begrenset i den attraktive strandsonen.

Siden Østfold er et grensefylke og har felles vassdrag og kystfarvann med Sverige, påfører dette oss særlige forpliktelser. Østfold har et stort biologisk mangfold med høye artsantall innenfor mange plante- og dyregrupper. Fylket har mange sjeldne og sårbare arter. En rekke arter og naturtyper står i fare for å forsvinne eller er i sterk tilbakegang.

Se kart over sjøørretbekker i Norge

Laksevassdrag i Østfold

Enningdalselva

Glomma/Aagaardselva

Tista

Fangststatistikk

Kart over sjøørretbekker i Østfold

Naturoppsyn

Legg igjen en kommentar