Mindre surt – mer siv

Utslippene av svovel til luft er redusert vesentlig de siste årene gjennom den internasjonale konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger (Göteborgkonvensjonen). For nitrogenforbindelser er forbedringen vesentlig mindre. Vannkvaliteten i Norge er blitt svært mye bedre siden 1990, men det er fortsatt merkbar forsuring i deler av Agderfylkene og skader på biologiske samfunn. Voldsom vekst av krypsiv...

Lus og rømming ødelegger

Mye lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks gjør bærekraftsituasjonen i deler av norsk oppdrettsnæring problematisk fra Rogaland til og med Troms. Det er derimot liten sannsynlighet for negativ regional påvirkning av næringssalter og organisk materiale. Dette er de viktigste konklusjonene fra Havforskningsinstituttets gjennomgang av kunnskapsstatus for miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett.

Mye lakselus på sjøøretten

Årets overvåking av lakselus viser at mye av laksesmolten kom seg ut av fjordsystemene mens det enda var lite lus. Utover juni og juli var infeksjonstrykket betydelig høyere i enkelte områder enn det vi har registrert de siste årene, noe som særlig rammer sjøørreten. Dette er særlig tilfelle i områder med mye lakseoppdrett. LES MER

Truet laksestamme

Laksen i Sandevassdraget er truet: I 2003 ble det oppdaget Gyro-smitte. I ettertid har man kunnet konstatere at den lokale laksestammen er av unik genetisk beskaffenhet. Den er imidlertid liten og står nå i fare for å kunne gå tapt, siden det trolig på grunn av Gyro ikke er funnet yngel på flere år. Tidligere...

Ny gytebekk i Halden

I høst ble det registrert en ny gytebekk i Enningdalen i Halden. Bekken kalles Rødbekken og munner ut i Enningdalselva ca. 200 meter ovenfor demningen ved Mjølnerød. El-fisket viste at bekken har en god bestand av ørret. Den største ørreten som ble registrert målte 50 cm. Du kan lese hele rapporten fra el-fisket her

Film fra Ingedalsbekken

Den 22. september 2010 ble det fanget 82 ørreter i nedre del av kulverten under E-6 ved Ingedalved hjelp av elektrisk fiske. Dette er andre året på rad at det bæres fisk forbi.  Kulverten ble el-fisket i hele sin lengde, og det ble gjort viktige observasjoner. Fisken klarer uten problemer å komme seg opp til...

Scroll to top