Det yngler i bekkene

– Etter en hard vinter er det altid spenning rundt hvordan det har gått med rogn som har ligget nedgravd i grusen. Bra med nedbør før kulda satt inn gjorde vel sitt til at bekkeløpa med lav vannføring har greid seg ganske bra. I disse dager søker yngel seg frem fra sin trygge vinterbolig og starter...

Historisk lavt for laksen

Innsiget av laks til Norge var historisk lavt i 2010, selv om det var en liten økning fra 2009. Den mest markante endringen i status for laksebestandene fra 2009 til 2010 er at fangsten er redusert så mye gjennom reguleringer, at gytebestandsmålene (som skal sikre fullrekruttering av laks i elvene) er nådd i de fleste...

Og vinnerne er..

Det første forsøksåret med bruk av fangstdagbøker i sjøen er nå tilbakelagt og Fagrådet har allerede mottatt 8 spennende rapporter fra sportsfiskere. På grunn av at ordningen er ny og ikke alle fikk innarbeidet fangstlogg forventes antall rapporter å øke etter sommersesongen. Resultatene vil bli presentert på et sjøørret seminar etter sesongen. Vinnerne av gavekort...

Mindre surt – mer siv

Utslippene av svovel til luft er redusert vesentlig de siste årene gjennom den internasjonale konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger (Göteborgkonvensjonen). For nitrogenforbindelser er forbedringen vesentlig mindre. Vannkvaliteten i Norge er blitt svært mye bedre siden 1990, men det er fortsatt merkbar forsuring i deler av Agderfylkene og skader på biologiske samfunn. Voldsom vekst av krypsiv...

Lus og rømming ødelegger

Mye lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks gjør bærekraftsituasjonen i deler av norsk oppdrettsnæring problematisk fra Rogaland til og med Troms. Det er derimot liten sannsynlighet for negativ regional påvirkning av næringssalter og organisk materiale. Dette er de viktigste konklusjonene fra Havforskningsinstituttets gjennomgang av kunnskapsstatus for miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett.

Mye lakselus på sjøøretten

Årets overvåking av lakselus viser at mye av laksesmolten kom seg ut av fjordsystemene mens det enda var lite lus. Utover juni og juli var infeksjonstrykket betydelig høyere i enkelte områder enn det vi har registrert de siste årene, noe som særlig rammer sjøørreten. Dette er særlig tilfelle i områder med mye lakseoppdrett. LES MER

Scroll to top