Truet laksestamme

Laksen i Sandevassdraget er truet: I 2003 ble det oppdaget Gyro-smitte. I ettertid har man kunnet konstatere at den lokale laksestammen er av unik genetisk beskaffenhet. Den er imidlertid liten og står nå i fare for å kunne gå tapt, siden det trolig på grunn av Gyro ikke er funnet yngel på flere år. Tidligere...

Ny gytebekk i Halden

I høst ble det registrert en ny gytebekk i Enningdalen i Halden. Bekken kalles Rødbekken og munner ut i Enningdalselva ca. 200 meter ovenfor demningen ved Mjølnerød. El-fisket viste at bekken har en god bestand av ørret. Den største ørreten som ble registrert målte 50 cm. Du kan lese hele rapporten fra el-fisket her

Film fra Ingedalsbekken

Den 22. september 2010 ble det fanget 82 ørreter i nedre del av kulverten under E-6 ved Ingedalved hjelp av elektrisk fiske. Dette er andre året på rad at det bæres fisk forbi.  Kulverten ble el-fisket i hele sin lengde, og det ble gjort viktige observasjoner. Fisken klarer uten problemer å komme seg opp til...

Status for norske laksebestander i 2010

I en ny rapport gir Vitenskapelig råd for lakseforvaltning en beskrivelse av status for norsk villaks. Rådet vurderer status i enkeltbestandene (i 227 vassdrag som har ca 98 % av elvefangsten i Norge), trender i fangst, innsig og beskatning, og gir en beskrivelse av de viktigste trusselfaktorene. Rådet presenterer også en systematisering, analyse og rangering av trusselfaktorer for...

Høstbrev fra Halden 2010

Ørreten vender tilbake til bekkene Det ble en spennende vår for oss i bekkutvalget i Halden. Hvordan hadde resultatet av gytingen 2009/2010 blitt påvirket av den harde og kalde vinteren? Det ble en tilsynelatende sen klekking på vårparten. De første tegn til yngel ble ikke registrert før i slutten av Mai. Dette er nesten 14...

Gunstig sommer for sjøørreten

Det er grunn til å tro at sommeren har vært gunstig for sjøørreten. Det tenkes da i første rekke på overlevelsen til yngel og ungfisk i våre sjøørretbekker. Vannføring og temperatur er ofte avgjørende for om det blir liv eller død for en liten sjøørretunge. I sommer har det vært passelig med nedbør og godt med vann i...

Store rømningstall

I løpet av de siste år har over 2, 5 mill. oppdrettslaks rømt ut i miljøet. For perioden fra 2004 til 2009 er rømmingstall for laks fra fiskeoppdrett hhv. 553 000, 717 000, 921 000, 298 000, 111 000 og 187 000 individer. Pr. 20.07.2010 er det meldt om nye 79 000 rømt oppdrettslaks. For 2001,...

Scroll to top