Store rømningstall

I løpet av de siste år har over 2, 5 mill. oppdrettslaks rømt ut i miljøet.

For perioden fra 2004 til 2009 er rømmingstall for laks fra fiskeoppdrett hhv. 553 000, 717 000, 921 000, 298 000, 111 000 og 187 000 individer. Pr. 20.07.2010 er det meldt om nye 79 000 rømt oppdrettslaks. For 2001, 2002 og 2003 var innmeldte rømmingstall for laks hhv.: 272 000, 477 000 og 409 000 individer (matfisk og settefisk).

Rømmingstallene
I 2009 har Fiskeridirektoratet registrert en samlet rømming av om lag 511 000 individer fra norske oppdrettsanlegg. Av dette utgjør laks 187 000, regnbueørret 133 000, torsk 175 000 og kveite 16 000 individer. For 2010 har en pr. 20.07 fått innrapportert rømminger som samlet utgjør om lag 219 000 individer. Av dette utgjør laks 79 000 og torsk 139 000. Vedlagt følger diagrammer over rømming av oppdrettsfisk i perioden fra 2001 til 2010.
Fra produsenter av regnbueørret ble det for 2001, 2002 og 2003 innrapportert følgende rømmingstall: 95 000, 253 000 og 144 000 individer. For perioden 2004 til 2009 er de meldte rømmingstallene for regnbueørret hhv. 10 000, 8 000, 15 000, 315 000, 7000 og 133 000 individer. Pr. 20.07.2010 er det rapportert om 1 000 rømte individer av regnbueørret.

Oppdrettsfisk i Øtfold
Ved fjorårets kontrollerte fiske i fredningssonen ble det i alt fanget 51 laks, der 28 ble bedømt som klare oppdrettsfisk og avlivet, de resterende ble gjenutsatt. På de øvrige strekningene ble det ikke fisket i fjor. Til sammenligning ble det i 2008 avlivet 40 av 89 fangede fisk, følge Kjell Cato Strand, formann i NGOFA.
I Enningdalselva, som er det vassdraget her i landet med størst avstand til norsk oppdrettsnæring er innslaget av rømt oppdrettslaks veldig lavt, 0-6 %.

Scroll to top