Status for norske laksebestander i 2010

I en ny rapport gir Vitenskapelig råd for lakseforvaltning en beskrivelse av status for norsk villaks. Rådet vurderer status i enkeltbestandene (i 227 vassdrag som har ca 98 % av elvefangsten i Norge), trender i fangst, innsig og beskatning, og gir en beskrivelse av de viktigste trusselfaktorene. Rådet presenterer også en systematisering, analyse og rangering av trusselfaktorer for norske laksebestander etter skadepotensial (effekt og utbredelse) og utvikling. I tillegg inneholder rapporten en vurdering av bruk av kultivering som tiltak for å bevare eller forsterke svekkede bestander. Egne kapitler om bestandsstatus for sjøørret og sjørøye er også inkludert. Last ned rapporten her Det finnes også en egen rapport fra samme Vitenskapelige råd, som er et vedlegg til nevnte, der det gjøres en vurdering av mulighetene for de enkelte bestandene. Last ned vedleggsrapporten her.

Scroll to top